Nghị quyết số 25/NQ-HĐND Về việc điều chỉnh, bổ sung,phân bổ kế hoạch vốn đầu tư phát triển ngân sách Trung ương giai đoạn 2021-2025 thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn huyện