Nghị quyết 09/NQ-HĐND ngày 10/6/2024 Về việc phê duyệt chủ trương đầu tư và bổ sung danh mục thuộc kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 đối với dự án:Đầu tư khắc phục sạt lở đất ở suối Đăk Uy, huyện Đăk Hà

Danh sách file (1 files)