Nghị quyết 06/NQ-HĐND ngày 19/4/2024 Về việc bổ sung, điều chỉnh Nghị quyết số 77/NQ-HĐND, ngày 21/12/2021 của Hội đồng nhân dân huyện về việc thông qua Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 huyện Đăk Hà

Danh sách file (2 files)