Báo cáo kết quả thực hiện công tác quyết toán dự án hoàn thành năm 2017

Danh sách file (1 files)

Văn phòng HĐND - UBND huyện  

Tác giả: Văn phòng HĐND - UBND huyện  
Nguồn: huyendakha.kontum.gov.vn