Báo cáo: giải trình và điều chỉnh bổ sung một số nội dung liên quan đến kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn huyện

Danh sách file (1 files)

Văn phòng HĐND - UBND huyện  

Tác giả: Văn phòng HĐND - UBND huyện  
Nguồn: huyendakha.kontum.gov.vn