Thông báo: Về việc tiếp tục công bố các Đồ án quy hoạch xây dựng trên địa bàn thị trấn Đăk Hà

Danh sách file (1 files)
Nguồn: huyendakha.kontum.gov.vn