Thông báo: V/v công bố, công khai Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của huyện Đăk Hà

Nguồn: huyendakha.kontum.gov.vn