Thông báo lấy ý kiến về Đồ án quy hoạch chi tiết Làng du lịch cộng đồng Kon Trang Long Loi, thị trấn Đăk Hà, huyện Đăk Hà (có tài liệu kèm theo)

Danh sách file (1 files)
Nguồn: huyendakha.kontum.gov.vn