Thông báo: Lấy ý kiến góp ý đối với quy hoạch sử dụng đất năm 2022 của UBND huyện Đăk Hà (có các file đính kèm phía dưới)

Danh sách file (1 files)
Nguồn: huyendakha.kontum.gov.vn