Quyết định về việc điều chỉnh cục bộ quy hoạch khu Trung tâm hành chính xã Đăk Ngọk, huyện Đăk Hà

Nguồn: huyendakha.kontum.gov.vn