Quyết định: Quy định một số vấn đề chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện Kế hoạch phát triển KT-XH, QP-AN và dự toán Ngân sách Nhà nước; Kế hoạch đầu tư Ngân sách Nhà nước năm 2021 huyện Đăk Hà

Nguồn: huyendakha.kontum.gov.vn