Kế hoạch vốn phân cấp đầu tư ngân sách huyện năm 2019

Nguồn: huyendakha.kontum.gov.vn