Kế hoạch thực hiện kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 trên địa bàn huyện Đăk Hà

Nguồn: huyendakha.kontum.gov.vn