Báo cáo thuyết minh tổng hợp kế hoạch sử dụng đất năm 2018 huyện Đăk Hà

Danh sách file (1 files)

Văn phòng HĐND - UBND huyện  

Tác giả: Văn phòng HĐND - UBND huyện  
Nguồn: huyendakha.kontum.gov.vn