Thông báo: V/v thông báo thông tin kết quả nghiên cứu khoa học năm 2018

Nguồn: huyendakha.kontum.gov.vn