Kế hoạch: Triển khai hoạt động khoa học và công nghệ năm 2020 trên địa bàn huyện Đăk Hà

Nguồn: huyendakha.kontum.gov.vn