Báo cáo: Tình hình hoạt động khoa học và công nghệ, công tác triển khai ứng dụng các đề tài, dự án khoa học trên địa bàn huyện

Danh sách file (1 files)

Văn phòng HĐND - UBND huyện  

Tác giả: Văn phòng HĐND - UBND huyện  
Nguồn: huyendakha.kontum.gov.vn