Báo cáo: Sơ kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 15-CT-TW của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về đẩy mạnh phong trào phát huysáng kiến, cải tiến kỹ thuật; ứng dụng các tiến bộ khoa học,công nghệ vào sản xuất và đời sống

Danh sách file (1 files)

Văn phòng HĐND - UBND huyện  

Tác giả: Văn phòng HĐND - UBND huyện  
Nguồn: huyendakha.kontum.gov.vn