Báo cáo: Kết quả thực hiện Kế hoạch phát triển khoa học và công nghệ giai đoạn 2016-2020 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển khoa học và công nghệ giai đoạn 2021-2025

Nguồn: huyendakha.kontum.gov.vn