Lấy ý kiến góp ý vào kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của huyện Đăk Hà