A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Tiếp tục đẩy mạnh triển khai thực hiện Đề án 06/CP của Chính phủ

Qua triển khai thực hiện Quyết định số 06/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về “phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030” (sau đây gọi tắt là Đề án 06/CP), cùng với sự chỉ đạo quyết liệt của Ban Thường vụ Huyện ủy, việc triển khai Đề án 06/CP trên địa bàn huyện Đăk Hà đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Tính đến ngày 07/05/2023 đã cấp 54.767 thẻ Căn cước công dân (CCCD), đăng ký 7.402 tài khoản Định danh điện tử (ĐDĐT); công tác tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính đã sử dụng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, thẻ CCCD gắn chíp thay thế cho công dân xuất trình Sổ hộ khẩu giấy, sổ tạm trú giấy,…

Đồng chí Hà Tiến - PBT Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban Chỉ đạo Đề án 06 huyện phát biểu chỉ đạo 
tại Hội nghị sơ kết 01 năm thực hiện Đề án

Tuy nhiên qua theo dõi, việc lãnh đạo chỉ đạo triển khai Đề án 06/CP ở một số địa phương vẫn còn hạn chế; một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên cũng như Nhân dân chưa nhận thức đầy đủ về vai trò, lợi ích của việc cấp thẻ CCCD gắn chíp, đăng ký tài khoản định danh điện tử; việc nộp và giải quyết hồ sơ qua cổng dịch vụ công trực tuyến còn chưa cao.

Để tập trung triển khai có hiệu quả Đề án 06/CP trên địa bàn huyện thời gian đến, Ban Thường vụ Huyện ủy yêu cầu UBND huyện, các TCCSĐ trực thuộc Huyện ủy tiếp tục chỉ đạo các phòng, ban, cơ quan, đơn vị bám sát thực hiện các nội dung được phân công của Đề án 06/CP hiện nay cũng như trong các giai đoạn tiếp theo; quán triệt đến đội ngũ cán bộ, đảng viên trong việc đăng ký thu nhận hồ sơ cấp thẻ CCCD, đăng ký tài khoản định danh điện tử (mức độ 2). Rà soát cán bộ, công chức, đảng viên trong cơ quan mình hiện nay chưa đăng ký tài khoản định danh điện tử mức độ 2, đồng thời yêu cầu phải hoàn thành việc đăng ký tài khoản định danh điện tử trong tháng 6-2023. Sau thời gian trên xem xét xử lý cán bộ, đảng viên không gương mẫu thực hiện.

Đề nghị Mặt trận và các tổ chức CT-XH huyện tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, vận động, nâng cao nhận thức cho đoàn viên, hội viên và Nhân dân trong việc đăng ký thu nhận hồ sơ cấp thẻ CCCD, đăng ký tài khoản định danh điện tử.

Đồng thời yêu cầu Đảng ủy các xã, thị trấn chỉ đạo các lực lượng phối hợp trong rà soát, vận động, hướng dẫn Nhân dân trên địa bàn về đăng ký cấp thẻ CCCD gắn chíp, đăng ký tài khoản định danh điện tử, phấn đấu trước ngày 31-7-2023, 100% công dân có đăng ký thường trú trên địa bàn, đủ điều kiện được cấp thẻ CCCD gắn chíp.

      Giao Đảng ủy Công an huyện chủ động tham mưu Thường trực Huyện ủy trong chỉ đạo thực hiện các nội dung của Đề án 06/CP, trước mắt phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu được giao về cấp CCCD, đăng ký tài khoản định danh điện tử. Chỉ đạo bộ phận chuyên môn, lực lượng Công an cấp xã thực hiện tốt công tác cấp CCCD, đăng ký tài khoản định danh điện tử; thu thập, cập nhật, làm sạch dữ liệu dân cư, phục vụ việc chia sẻ dữ liệu với các cơ quan, ban, ngành để tra cứu, giải quyết thủ tục hành chính cho công dân. Chủ trì theo dõi, đôn đốc việc triển khai thực hiện Công văn này; đồng thời thời báo cáo Thường trực Huyện ủy để chỉ đạo.


Tác giả: Đức Mỹ

Tin liên quan