STT Tên Tải về
1 Quyết định về việc công bố công khai quyết toán ngân sách huyện năm 2021
2 Quyết định V/v công bố công khai dự toán ngân sách huyện năm 2022
3 Báo cáo: Tình hình thực hiện công khai ngân sách nhà nước năm 2021 và công khai quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2019
4 Quyết định: V/v công bố công khai dự toán ngân sách huyện năm 2021
5 Báo cáo: tình hình sử dụng nguồn dự phòng ngân sách địa phương tới thời điểm 30/9/2020
6 Quyết định: Về việc phân khai nguồn thu tiền sử dụng đất ngân sách huyện năm 2019 chuyển nguồn sang năm 2020 (đợt 4)
7 Quyết định: Về việc phân khai nguồn thu tiền sử dụng đất ngân sách huyện năm 2019 chuyển nguồn sang năm 2020 (đợt 3)
8 QUYẾT ĐỊNH Về việc phân khai nguồn thu tiền sử dụng đất ngân sách huyện năm 2020
9 Báo cáo: Quyết toán ngân sách và phân bổ kết dư ngân sách huyện năm 2019
10 Quyết định: Về việc công bố công khai dự toán ngân sách huyện năm 2020
11 Quyết định: Giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển KT-XH; Dự toán ngân sách và kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước 2020
12 Quyết định: V/v Phân khai nguồn chi khác ngân sách huyện bổ sung dự toán cho các đơn vị để trang bị phần mềm quản lý tài sản
13 Báo cáo: Tình hình triển khai thực hiện Kế hoạch đầu tư nguồn ngân sách nhà nước năm 2019 trên địa bàn do huyện quản lý
14 Quyết định V/v công bố công khai quyết toán ngân sách Huyện năm 2019
15 Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH năm 2018; xây dựng kế hoạch phát triển KT-XH và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2019
16 Báo cáo nhu cầu kinh phí thực hiện Nghị định 72/2018NĐ-CP năm 2018
17 Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ thu, chi ngân sách Nhà nước đến ngày 15/9/2018
18 Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ thu, chi ngân sách Nhà nước đến ngày 30/6/2018
19 Quyết định V/v công bố công khai dự toán ngân sách Huyện năm 2018
20 Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ thu, chi ngân sách nhà nước đến ngày 15/4/2018