Quyết định: V/v Phân khai nguồn chi khác ngân sách huyện bổ sung dự toán cho các đơn vị để trang bị phần mềm quản lý tài sản

Danh sách file (1 files)
Nguồn: huyendakha.kontum.gov.vn