Quyết định V/v công bố công khai dự toán ngân sách Huyện năm 2018

Văn phòng HĐND - UBND huyện  

Tác giả: Văn phòng HĐND - UBND huyện  
Nguồn: huyendakha.kontum.gov.vn