Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH năm 2018; xây dựng kế hoạch phát triển KT-XH và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2019

Nguồn: huyendakha.kontum.gov.vn