Báo cáo: Tình hình triển khai thực hiện Kế hoạch đầu tư nguồn ngân sách nhà nước năm 2019 trên địa bàn do huyện quản lý

Danh sách file (1 files)
Nguồn: huyendakha.kontum.gov.vn