Quyết định: Giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển KT-XH; Dự toán ngân sách và kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước 2020

Nguồn: huyendakha.kontum.gov.vn