Báo cáo: Quyết toán ngân sách và phân bổ kết dư ngân sách huyện năm 2019

Danh sách file (1 files)
Nguồn: huyendakha.kontum.gov.vn