Quyết định: V/v phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của huyện Đăk Hà

Nguồn: huyendakha.kontum.gov.vn