Báo cáo: Kết quả thực hiện rà soát, đánh giá toàn diện quy hoạch về sử dụng đất và giao thông trên địa bàn thị trấn Đăk Hà theo Đồ án quy hoạch chung và Đồ án quy hoạch chi tiết thị trấn Đăk Hà

Nguồn: huyendakha.kontum.gov.vn