A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Kiểm tra thực hiện cuộc vận động làm thay đổi nếp nghĩ cách làm tại xã Đăk Hring

Ngày 15/11, đồng chí Lưu Duy Khanh – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy cùng BCĐ thực hiện cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ cách làm trong vùng đồng bào DTTS, làm cho người DTTS vươn lên thoát nghèo bền vững” đã kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện CVĐ tại xã Đăk Hring.

Đảng ủy xã Đăk Hring báo cáo kết quả thực hiện CVĐ

Đăk Hring có tổng diện tích tự nhiên 6.777 hecta với tổng dân số 10.146 khẩu/ tổng số 2.075 hộ. Trong đó, DTTS có 1.046 hộ với 5.379 nhân khẩu, chiếm 53% dân số toàn xã. Hiện toàn xã còn 95 hộ nghèo và 79 hộ cận nghèo, chiếm 8,39% tổng số hộ.

Triển khai thực hiện CVĐ “làm thay đổi nếp nghĩ cách làm trong vùng đồng bào DTTS, làm cho người đồng bào DTTS vươn lên thoát nghèo bền vững”, xã đã tổ chức tuyên truyền sâu rộng các nội dung cuộc vận động đến với người DTTS. Nâng cao nhận thức, ý thức tự giác của nhân dân trong việc tham gia phát triển kinh tế gia đình, chung sức xây dựng đời sống văn hóa mới, xóa bỏ hủ tục lạc hậu...

Kiểm tra mô hình cải tạo vườn tạp trồng cây ăn trái tại thôn Đăk Kang Yốp, xã Đăk Hring

Kết quả đến nay, xã đã huy động các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội hỗ trợ gần 100 hộ DTTS nghèo, cận nghèo triển khai các mô hình phát triển kinh tế vườn, chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, cải tạo vườn tạp. Đồng thời, chú trọng nhân rộng các hình thức tổ chức sản xuất có hiệu quả. Góp phần nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống vật chất, tinh thần cho người DTTS. Theo kết quả rà soát, tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo toàn xã năm 2022 giảm 468 hộ so với năm 2021. Bên cạnh đó, hâu hết các hộ DTTS đã biết áp dụng KHKT, ứng dụng CNC vào sản xuất; Biết tính toán chi tiêu hợp lý, tiết kiệm; Mạnh dạn tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi để đầu tư phát triển sản xuất; Tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, tham gia xây dựng Nông thôn mới, đời sống văn hóa mới; Đấu tranh bài trừ các hủ tục lạc hậu, mê tín dị đoan... góp phần khai thác và phát huy hiệu quả nguồn lực tại chỗ để phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh trật tự tại địa bàn.

Kiểm tra mô hình chăn nuôi bò tại thôn Đăk Kang Yốp, xã Đăk Hring

Qua kiểm tra thực tế tại các mô hình đã triển khai, đồng chí Lưu Duy Khanh đề nghị đảng ủy, UBND xã tiếp tục thực hiện tốt công tác tuyên truyền các nội dung cuộc vận động. Trên cơ sở bám sát tình hình thực tiến, điều kiện kinh tế - xã hội, tập quán sinh hoạt, sản xuất của người dân tại các khu dân cư để CVĐ đi vào chiều sâu, có tính bền vững. Đề nghị các tổ chức chính trị - xã hội bám sát nhiệm vụ chính trị được giao, trên cơ sở đó, lựa chọn các hình thức triển khai đối với đoàn viên, hội viên. Vận động kết hợp với các giải pháp hỗ trợ người DTTS tham gia các tổ hợp tác, HTX nhằm tạo mối liên kết, trao đổi kinh ngiệm, chuyển giao công nghệ để nâng cao giá trị sản phẩm nông nghiệp. Phát huy được tinh thần đoàn kết, tương trợ lẫn nhau trong phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Nông thôn mới, đời sống văn hóa mới.


Tác giả: Trọng Nghĩa

Tin liên quan