STT Tên Tải về
1 NQ 29/NQ-HĐND ngày 30/8/2022 của HĐND huyện V/v sửa đổi, bổ sung một số điều NQ số 64/2021/NQ-HĐND ngày 29/9/2021 của HĐND huyện Đăk Hà
2 NQ 27/NQ-HĐND ngày 30/8/2022 của HĐND huyện V/v điều chỉnh dự toán phí bồi thường GPMB làm thao trường bắn sang các nhiệm vụ QS-QP khác năm 2022
3 NQ 26/NQ-HĐND ngày 30/8/2022 của HĐND huyện V/v phân khai nguồn thu tiền sử dụng đất ngân sách huyện năm 2022
4 NQ 30/NQ-HĐND ngày 30/8/2022 của HĐND huyện V/v phân bổ nguồn tăng thu, tiết kiệm thu, tiết kiệm chi ngân sách tỉnh năm 2021 bổ sung ngân sách cấp huyện
5 NQ 25/NQ-HĐND ngày 30/8/2022 của HĐND huyện về mục tiêu, nhiệm vụ và phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách Trung ương, mức vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách địa phương đối ứng thực hiện các CT MTQG giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn huyện Đăk Hà
6 NQ 24/NQ-HĐND ngày 30/8/2022 của HĐND huyện về mục tiêu nhiệm vụ và kế hoạch vốn (đầu tư phát triển và sự nghiệp) ngân sách Trung ương năm 2022 thực hiện các Chương trình MTQG trên địa bàn huyện Đăk Hà
7 NQ 28/NQ-HĐND ngày 30/8/2022 của HĐND huyện V/v Thông qua đề án hỗ trợ phát triển cây Mắc ca giai đoạn 2023-2025 trên địa bàn huyện
8 Nghị quyết số 13/NQ-HĐND Về việc thông qua nhiệm vụ quy hoạch chi tiết trung tâm thị trấnĐăk Hà (khu vực Đông Bắc trung tâm thị trấn Đăk Hà),huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum
9 Nghị quyết số 14/NQ-HĐND về việc điều chỉnh kinh phí thực hiện quy hoạch
10 Nghị quyết số 12/NQ-HĐND Về việc xác nhận kết quả bầu bổ sung Ủy viên Ủy ban nhân dânhuyện ĐăkHà khoá VI, nhiệm kỳ 2021 -2026
11 Nghị quyết số 19/NQ-HĐND Về việc thống nhất chủ trươngphân khaivà sử dụngnguồn kinh phítài trợ thực hiện quy hoạch
12 Nghị quyết số 16/NQ-HĐND Về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách và phân bổ kết dư ngân sách huyện năm 2021
13 Nghị quyết số 21/NQ-HĐND Vv bổ sung KH-ĐT công trung hạn gđ 2021 -2025 và phê duyệt chủ trương đầu tư để thực hiện công trình: XD trường bắn, thao trường huấn luận cấp huyện tại thôn Đăk Wek,xã Đăk Pxi; Hạng mục: Bồi thường -giải phóng mặt bằng (GĐ 1)
14 Nghị quyết 23/NQ-HĐND Thành lập Đoàn giám sát chuyên đề về việctriển khai thực hiện Nghị quyết số 26/2019/NQ-HĐND ngày 20/12/2019 của Hội đồng nhân dân huyện về ban hành phương án sử dụng quỹ đất để tạo vốn đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng năm 2020
15 Nghị quyết số 22/NQ-HĐND Về kết quả giám sát chuyên đề của Đoàn giám sát Hội đồngnhân dân huyện 6 tháng đầu năm 2022
16 Nghị quyết 15/NQ-HĐND Về chủ trương sử dụng nguồn kinh phí sự nghiệp giáo dục năm 2022 để sửa chữa các phòng học, nhà vệ sinh, mua sắm trang thiết bị giáo dục từ nguồn giảm dự toán giao đầu năm 2022 của các đơn vị trường học trên địa bàn xã Đăk Hring
17 Nghị quyết số 20/NQ-HĐND về chương trình giám sát của HĐND huyện năm 2023
18 Nghị quyết số 17/NQ-HĐND V/v phê duyệt bổ sung danh mục đầu tư công trung hạn tại NQ số 75/NQ-HĐND, ngày 21/12/2021 của HĐND huyện về thông qua kế hoạch đầu tư trung hạn, giai đoạn 2021-2025 nguồn vốn phân cấp ngân sách địa phương huyện Đăk Hà
19 Nghi quyết số 18/NQ-HĐND về nhiệm vụ, giải pháp phát triển KT-XH, QP-AN 6 tháng cuối năm
20 DANH MỤC VĂN BẢN TRÌNH KỲ HỌP THỨ 4 HĐND HUYỆN
21 Biên bản kiểm phiếu và kết quả bầu bổ sung, Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện Đăk Hà khóa VI, nhiệm kỳ 2021 - 2026
22 Tờ trình về việc xin bổ sung danh mục đầu tư công trung hạn, giai đoạn 2021 - 2025 huyện Đăk Hà (số 127)
23 Tờ trình về việc xin chủ trương sử dụng nguồn kinh phí tài trợ thực hiện quy hoạch (số 130)
24 Tờ trình Về việc xin điều chỉnh kinh phí thực hiện quy hoạch (số 129)