A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Kết quả 05 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 20-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng trên địa bàn huyện Đăk Hà

        Qua 05 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 20-CT/TW, ngày 18/01/2018 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “tiếp tục tăng cường, nâng cao chất lượng nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng” trên địa bàn huyện Đăk Hà đã đạt được những kết quả quan trọng.

Toàn cảnh Hội thảo khao học (lần thứ hai) sách Lịch sử LLVTND huyện Đăk Hà, giai đoạn 1954-2020

Trong 5 năm qua, chỉ đạo triển khai có hiệu quả Kế hoạch của Ban Thường vụ Huyện uỷ về thực hiện Chỉ thị số 20 -CT/TW, ngày 18/01/2018 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục tăng cường, nâng cao chất lượng nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng. Ban Tuyên giáo Huyện ủy, đảng ủy các xã, thị trấn, lực lượng vũ trang chủ động tham mưu thành lập ban chỉ đạo, ban biên soạn, ban biên tập, hợp đồng với các cá nhân có chuyên môn để triển khai sưu tầm, biên soạn lịch  sử Đảng bộ huyện, lịch sử lực lượng vũ trang, lịch sử đảng bộ các xã, thị trấn có hiệu quả. Tổ chức Biên soạn lịch sử Đảng bộ huyện Đăk Hà tập II, giai đoạn 2000-2020; biên soạn, xuất bản sách lịch sử LLVT Nhân dân huyện Đăk Hà, giai đoạn 1954-2020; biên soạn lịch sử đảng bộ các xã, thị trấn. Chỉ đao đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng trên địa bàn huyện nhằm nâng cao nhận thức, truyền thống cách mạng của học sinh, đoàn viên và Nhân dân trên địa bàn huyện.

Chỉ đạo Ban Tuyên giáo Huyện ủy định hướng, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị làm công tác tuyên truyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị-xã hội huyện tăng cường tuyên truyền đến cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên, các tầng lớp Nhân dân nhận thức đầy đủ về lịch sử Đảng, lịch sử đảng bộ địa phương, lịch sử ngành. Qua đó, giáo dục truyền thống đấu tranh cách mạng của dân tộc nói chung và lịch sử đảng bộ địa phương huyện Đăk Hà nói riêng, nhất là thế hệ trẻ. Ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo cơ quan chuyên môn, Trang thông tin điện tử huyện tăng cường công tác tuyên truyền lịch sử Đảng, lịch sử đảng bộ địa phương với hình thức phù hợp. Đồng thời, chỉ đạo xây dựng, tôn tạo, bảo tồn và phát huy hiệu quả giá trị các điểm di tích lịch sử trên địa bàn huyện.

Có thể khẳng định rằng, qua triển khai thực hiện Chỉ thị số 20-CT/TW, ngày 18/01/2018 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục tăng cường, nâng cao chất lượng nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng, Ban Thường vụ Huyện ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện Chỉ thị đồng bộ, chặt chẽ, có hiệu quả, đã góp phần ghi lại và tri ân những đóng góp to lớn của các thế hệ cha anh đi trước trong đấu tranh giải phóng dân tộc cũng như trong phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh – quốc phòng, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị giai đoạn hiện nay. Qua đó, góp phần giáo dục truyền thống đấu tranh cách mạng, nâng cao tinh thần yêu nước, ý thức tự tôn, lòng tự hào dân tộc cho đội ngũ cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ trên địa bàn huyện hôm nay và mai sau; xác định được ý thức, trách nhiệm của mình trong xây dựng huyện Đăk Hà phát triển nhanh và bền vững.

Để tiếp tục tăng cường, nâng cao chất lượng nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng trong thời gian tới trên địa bàn huyện cần tập trung những giải pháp cụ thể đó là:

Một là, nâng cao vai trò, trách nhiệm của các TCCSĐ trực thuộc, Mặt trận và các đoàn thể trên địa bàn huyện trong công tác nghiên cứu, sưu tầm biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử đảng theo tinh thần Chỉ thị 20 của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Kế hoạch số 73-KH/TU, ngày 17/10/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kon Tum.

Hai là, tiếp tục phát huy vai trò của Tổ biên soạn, Hội đồng thẩm định sách lịch sử đảng bộ địa phương của Ban Tuyên giáo Huyện ủy trong công tác sưu tầm, biên soạn, thẩm định lịch sử đảng bộ địa phương theo đúng kế hoạch đề ra. Đồng thời biên soạn tài liệu lịch sử đảng bộ địa phương, lịch sử ngành ngắn gọn, phù hợp để phục vụ công tác tuyên truyền, giáo dục lịch sử tại địa phương, tại các trường học.

Ba là, chỉ đạo các cấp, các ngành quan tâm công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống lịch sử đảng bộ địa phương, lịch sử ngành cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, học sinh và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn huyện.

Bốn là, Chỉ đạo tổ chức tập huấn và cử tham gia các lớp tập huấn do các cấp, các ngành mở cho đội ngũ cán bộ làm công tác nghiên cứu, biên soạn lịch sử Đảng ở cơ sở.

Năm là, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc triển khai Chỉ thị 20 của Ban Bí thư Trung ương Đảng, nhất là công tác tuyên truyền, giáo dục lịch sử đảng; kịp thời biểu dương, khen thưởng đối với những tập thể, cá nhân triển khai thực hiện tốt Chỉ thị trên và ngược lại.


Tác giả: Đức Mỹ

Tin liên quan