A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Kiểm tra công tác giáo dục QP – AN tại huyện Đăk Hà

Ngày 25/11, Hội đồng giáo dục QP – AN tỉnh tiến hành kiểm tra, đánh giá kết quả chỉ đạo, triển khai thực hiện công tác giáo dục QP-AN tại huyện Đăk Hà.

Kiểm tra công tác giáo dục QP - AN trên địa bàn huyện Đăk Hà năm 2022

Năm 2022, Hội đồng Giáo dục QP-AN huyện Đăk Hà đã kịp thời tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương triển khai và hoàn thành tốt nhiệm vụ giáo dục QP-AN theo kế hoạch đề ra. Trong đó, đã tham mưu ban hành 21 văn bản chỉ đạo, hướng dẫn triển khai công tác; cử 25 cán bộ tham gia bồi dưỡng kiến thức QP-AN đối tượng 2, đối tượng 3. Công tác giáo dục QP-AN tại các trường THPT được chú trọng triển khai, công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức QP-AN toàn dân luôn được triển khai thực hiện dưới nhiều hình thức phù hợp. Qua đó, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục QP-AN toàn dân trên địa bàn huyện...

Lãnh đạo huyện Đăk Hà báo cáo kết quả thực hiện
Thành viên đoàn kiểm tra làm rõ nội dung tăng cường giáo dục QP - AN trong trường học

Ghi nhận kết quả triển khai công tác giáo dục QP-AN tại huyện Đăk Hà, Đoàn kiểm tra đề nghị Hội đồng Giáo dục QP-AN huyện tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, các văn bản chỉ đạo về thực hiện công tác quân sự, quốc phòng địa phương. Phát huy trách nhiệm của thành viên và vai trò tham mưu của cơ quan Thường trực trong xây dựng kế hoạch, tổ chức bồi dưỡng kiến thức QP-AN cho các đối tượng. Đổi mới nội dung, hình thức nhằm nâng cao chất lượng giáo dục QP-AN cho học sinh. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức QP-AN trên các phương tiện thông tin đại chúng… để triển khai công tác giáo dục QP-AN đúng quy định và ngày càng đi vào nề nếp.


Tin liên quan