A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của huyện Đăk Hà

       Ngày 30/5/2023, Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum ban hành Quyết định số 261/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của huyện Đăk Hà, với các chỉ tiêu chủ yếu:

      Diện tích các loại đất phân bổ trong năm kế hoạch 84.503,8 ha. Trong đó: đất nông nghiệp 74.970,1 ha; đất phi nông nghiệp 6.624,8 ha; đất chưa sử dụng 2.908,9 ha.

     Kế hoạch thu hồi các loại đất 318,1 ha. Trong đó: đất nông nghiệp 313,9 ha; đất phi nông nghiệp 2,1 ha; đất chưa sử dụng 2,1ha.

     Kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất 316,8 ha (đất nông nghiệp chuyển sang đất phi nông nghiệp).

     Kế hoạch đưa đất chưa sử dụng vào sử dụng 16,3 ha. Trong đó: đất nông nghiệp 9,0 ha; đất phi nông nghiệp 7,3 ha.

      Ủy ban nhân dân huyện Đăk Hà chịu trách nhiệm trước pháp luật, Ủy ban nhân dân tỉnh về tính chính xác, hợp pháp, thống nhất số liệu, tài liệu với thực tế và theo đúng quy định của pháp luật trong hồ sơ trình. Sở Tài nguyên và Môi trường chịu trách nhiệm trước pháp luật, Ủy ban nhân dân tỉnh về nội dung thẩm định, tính đầy đủ, chính xác, hợp lệ, thống nhất của hồ sơ, số liệu, tài liệu và nội dung trình. 

     Ủy ban nhân dân tỉnh giao Ủy ban nhân dân huyện Đăk Hà: (1) Công bố công khai kế hoạch sử dụng đất năm 2023 trên địa bàn huyện theo đúng quy định. (2) Thực hiện nghiêm túc kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt nhằm đảm bảo tính thống nhất trong việc quản lý, sử dụng đất đúng quy định pháp luật. (3) Trên cơ sở kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt, chỉ được tổ chức thực hiện thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất khi đảm bảo các quy định của pháp luật, phù hợp với các quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị, quy hoạch quản lý và phát triển rừng và quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 của cấp huyện; tuyệt đối không được hợp thức hoá đối với những diện tích đất vi phạm pháp luật khi giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; không được hợp thức hóa các sai phạm trong quản lý, sử dụng đất đã được các cơ quan Thanh tra chỉ ra, các phần diện tích đất bị chồng lấn đã giao cho các Công ty cà phê trên địa bàn. Thực hiện thu hồi đất đối với trường hợp dự án có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng vào mục đích khác mà không thuộc trường hợp được Quốc hội quyết định đầu tư hoặc Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương đầu tư thì phải có văn bản chấp thuận cho phép chuyển mục đích sử dụng đất của Thủ tướng Chính phủ hoặc Nghị quyết của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh cho phép chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định tại Khoản 1 Điều 58 của Luật Đất đai năm 2013 và Khoản 2 Điều 68 của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP; Đối với các dự án theo quy định tại Khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai năm 2013 chỉ được thực hiện thu hồi đất khi có Nghị quyết của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh thông qua danh mục thu hồi đất. (4) Tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện kế hoạch sử dụng đất; kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm pháp luật. Thường xuyên kiểm tra tiến độ đầu tư dự án và thu hồi đất đối với các dự án chậm hoặc không triển khai. Kiểm soát chặt chẽ tình trạng tự phát chuyển đổi đất trồng lúa nước sang đất trồng cây lâu năm, nuôi trồng thủy sản hoặc chuyển sang sử dụng vào các mục đích khác không theo kế hoạch sử dụng đất. (5) Thực hiện tốt chính sách thu hồi, chuyển mục đích, giao cho thuê đất theo đúng kế hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt. (6) Chịu trách nhiệm và tổ chức thực hiện Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 đảm bảo phù hợp với quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 và các quy hoạch trên địa bàn huyện Đăk Hà.


Tác giả: Đức Mỹ

Tin liên quan