Báo cáo: Tình hình hoạt động khoa học và công nghệ, công tác triển khai ứng dụng các đề tài, dự án khoa học trên địa bàn huyện
Văn phòng HĐND - UBND huyện  
Xem chi tiết >
Quyết định: Về việc phân khai nguồn sự nghiệp khoa học công nghệ năm 2020
Văn phòng HĐND - UBND huyện  
Xem chi tiết >
Báo cáo: Sơ kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 15-CT-TW của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về đẩy mạnh phong trào phát huysáng kiến, cải tiến kỹ thuật; ứng dụng các tiến bộ khoa học,công nghệ vào sản xuất và đời sống
Văn phòng HĐND - UBND huyện  
Xem chi tiết >
Báo cáo: Kết quả thực hiện Kế hoạch phát triển khoa học và công nghệ giai đoạn 2016-2020 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển khoa học và công nghệ giai đoạn 2021-2025
Xem chi tiết >
Kế hoạch: Triển khai hoạt động khoa học và công nghệ năm 2020 trên địa bàn huyện Đăk Hà
Xem chi tiết >
Thông báo: V/v thông báo thông tin kết quả nghiên cứu khoa học năm 2018
Xem chi tiết >
Đánh giá kết quả thí nghiệm, thuộc đề tài KH&CN cấp tỉnh
Sở Khoa học & Công nghệ Kon Tum vừa tổ chức đánh giá kết quả triển khai thí nghiệm, thuộc đề tài “nghiên cứu lựa chọn đối tượng và cơ cấu cây trồng hàng năm thích hợp với điều kiện hạn hán và vùng có nguy cơ thiếu nước ở các tiểu vùng sinh thái tỉnh ...
Xem chi tiết >