Nghị quyết số 52/NQ-HĐND ngày 26/12/2022 Phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch Hội đồng nhândân xã Hà Mòn khoá IX, nhiệm kỳ 2021-2026

Danh sách file (1 files)