Nghị quyết số 26/NQ-HĐND ngày 16/12/2022 về dự toán thu, chi ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách cấp huyện năm 2023

Danh sách file (1 files)