Nghi quyết số 04/NQ-HĐND ngày 10/3/2023 về điều chỉnh cơ cấu nguồn vốn đối với một số danh mục công trình và bổ sung danh mục bố trí vốn thanh toán các chi phí sau quyết toán dự án hoàn thành tại KHĐT công trung hạn giai đoạn 2021-2025

Danh sách file (1 files)