A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Kỳ họp thứ 4 HĐND xã Hà Mòn khóa IX, nhiệm kỳ 2021 - 2027

Ngày 08/7, HĐND xã Hà Mòn khóa IX, tổ chức Kỳ họp thứ 4, NK  2021 - 2026 để kiện toàn các chức danh HĐND xã và đánh giá kết quả 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022.

Biểu quyết các chỉ tiêu, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022

Đánh giá tại kỳ họp, trong 6 tháng đầu năm 2022, xã tiếp tục thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ phát triển KT -0 XH, đảm bảo QP - AN. Các tiêu chí xây dựng NTM nâng cao, khu dân cư NTM kiểu mẫu được củng cố. Tổng diện tích gieo trồng toàn xã đạt trên trên 2.900 héc ta, đạt 98% so với kế hoạch. Tổng đàn gia súc, gia cầm đạt trên 35.000 con, đạt 72% so với kế hoạch. Tổng diện tích nuôi trồng thủy sản trên 20 hecta, cho sản lượng khai thác trên 350 tấn, đạt 100% kế hoạch. Toàn xã hiện có 01 doanh nghiệp nhà nước, 05 công ty tư nhân, 02 hợp tác xã, 19 tổ hợp tác và 16 cơ sở tiểu thủ công nghiệp... Tổng thu Ngân sách nhà nước đến ngày 31/5/2022 đạt trên 2,5 tỷ đồng, đặt 59,4% kế hoạch. Triển khai rà soát, hỗ trợ 730 hộ vay vốn từ chương trình hỗ trợ cho vay phục hồi KT - XH sau dịch Covid - 19 của Chính phủ với tổng dư nợ trên 33,5 tỷ đồng. Các hoạt động văn hóa - văn nghệ, TDTT được tổ chức phù hợp, đảm bảo an toàn trước diễn biến của dịch bệnh. Hoạt động giám sát, tiếp thu ý kiến, kiến nghị của cử tri được tổ chức đúng kế hoạch đề ra. Đến nay, xã Hà Mòn được công nhận đạt chuẩn xã NTM nâng cao năm 2021 và thôn Thống Nhất được công nhận đạt chuẩn Khu dân cư NTM kiểu mẫu năm 2021. Trong năm 2022, xã phấn đấu xây dựng thêm thôn Bình Minh đạt chuẩn Khu dân cư NTM kiểu mẫu.

Bầu bổ sung chức danh Trưởng ban Pháp chế HĐND xã khóa IX, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, HĐND xã tiếp tục thực hiện đúng chương trình hoạt động theo đúng chức năng, nhiệm vụ. Trong đó, nâng cao hiệu quả công tác giám sát, thẩm tra chủ động phối hợp với UBND, MTTQ và các đoàn thể xã tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo trong công tác thu ngân sách đảm bảo theo kế hoạch đề ra. Bố trí các nhiệm vụ chi kịp thời, ưu tiên các chế độ chính sách, lương, phụ cấp cho cán bộ, các nhiệm vụ chi có tính cấp thiết.  Thực hiện tốt nề nếp, kỷ cương trong tiếp công dân, giải quyết kiến nghị của cử tri. Tiếp tục củng cố và duy trì các tiêu chí đã đạt về xây dựng nông thôn mới...

Kỳ họp lần này, HĐND xã Hà Mòn đã biểu quyết miễn nhiệm chức danh Trưởng Ban Pháp chế HĐND xã đối với ông Trịnh Văn Hân - Phó Chủ tịch UBND xã và bầu ông Nguyễn Tiến Hà - Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam xã làm Trưởng Ban Pháp chế HĐND xã khóa IX, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Trọng Nghĩa


Tin liên quan