A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Toàn huyện có 7 xã đạt chuẩn Nông thôn mới

UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 186/QĐ-UBND và Quyết định số 189/QĐ-UBND, ngày 12/4 về việc công nhận xã Đăk Ui và xã Ngọc Wang, huyện Đăk Hà đạt chuẩn xã nông thôn mới năm 2022.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tăng cường nguồn lực xây dựng Nông thôn mới trong vùng đồng bào DTTS

Như vậy đến nay, huyện Đăk Hà có tổng số 07/10 xã đạt chuẩn Nông thôn mới. Trong đó, hai xã Hà Mòn, Đăk Mar đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; xã Đăk Ngọk đạt 15/19 tiêu chí Nông thôn mới năng cao. Bên cạnh, có 02 khu dân cư được công nhận đạt chuẩn NTM kiểu mẫu và 05 khu dân cư hoàn thiện 10/10 tiêu chí xây dựng khu dân cư NTM kiểu mẫu. 09 thôn, làng DTTS đạt 10/10 tiêu chí theo Quyết định số 147, ngày 28/3/2022 của UBND tỉnh Kon Tum về xây dựng “thôn (làng) nông thôn mới ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số”, giai đoạn 2022 - 2025.

Để xây dựng huyện Đăk Hà đạt huyện Nông thôn mới, trong năm 2023, huyện tập trung triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm huy động sự vào cuộc của hệ thống chính trị, phát huy vai trồ chủ thể của người dân để củng cố, nâng cao chất lượng các tiêu chí như: Tiêu chí về thu nhập; Hộ nghèo; Tiêu chí về Giáo dục – đào tạo; Tiêu chí về cơ sở vật chất văn hóa, xây dựng khu dân cư Thông minh; Các tiêu chí xây dựng đô thị thị trấn Đăk Hà đạt Đô thị văn minh... Phấn đấu xây dựng thêm 02 xã Đăk Pxi và Ngọk Réo đạt NTM. Nâng tổng số xã được công nhận NTM toàn huyện lên 09/10 xã. Huy động và triển khai quyết liệt các giải pháp để hoàn thiện đạt và vượt các chỉ tiêu, tiến độ xây dựng Nông thôn mới – Đô thị văn minh giai đoạn 2021 – 2025 theo Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp đề ra.


Tác giả: Trọng Nghĩa  

Tin liên quan