A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Thực hiện hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo năm 2022

Qua điều tra rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo và xác định hộ nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp có mức sống trung bình năm 2022 toàn huyện Đăk Hà có hơn 1.300 hộ/7.403 khẩu thoát nghèo, tỷ lệ hộ thoát nghèo đạt 6,74%/năm, đạt và vượt so với chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Đăk Hà đề ra giảm tỷ lệ hộ nghèo bình quân từ 3-4%/năm. Đến nay tổng số hộ nghèo toàn huyện chiếm tỷ lệ 8,1%. Trong đó, hộ nghèo DTTS chiếm tỷ lệ 92,7% tổng số hộ nghèo toàn huyện.

Năm 2023 với mục tiêu giảm nghèo đa chiều bền vững gắn với xây dựng nông thôn mới, góp phần tăng trưởng kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội, tạo mọi điều kiện thuận lợi để hộ nghèo tiếp cận các nguồn lực nhằm phát triển kinh tế, cải thiện đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân. Huyện Đăk Hà tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo của các cấp ủy, đảng, chính quyền địa phương đối với công tác giảm nghèo. Tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về giảm nghèo đa chiều đến các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn huyện, giúp hộ nghèo hiểu rõ về mục tiêu, chính sách của Đảng và Nhà nước trong công tác giảm nghèo nhằm nâng cao nhận thức và tự giác vươn lên thoát nghèo, không trông chờ, ỷ lại vào sự hỗ trợ của Nhà nước. Huy động sức mạnh tổng hợp các nguồn lực, lồng ghép các nguồn vốn hỗ trợ đầu tư hộ nghèo từ chương trình giảm nghèo bền vững, chương trình xây dựng nông thôn mới và các chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện. Thường xuyên kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện các chương trình giảm nghèo trên địa bàn huyện để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc tại cơ sở trong quá trình triển khai thực hiện nhằm đạt được kết quả cao nhất.

                                                                               


Tác giả: Minh Thái

Tin liên quan