A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Ngành nội vụ sơ kết nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2023

Chiều ngày 28/6, Sở Nội vụ tổ chức Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2023 và triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2023 của ngành Nội vụ. Đồng chí Nguyễn Văn Lân, Giám đốc Sở Nội vụ chủ trì hội nghị.

 

Dự Hội nghị tại điểm cầu huyện Đăk Hà có đồng chí Hà Tiến – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; Lãnh đạo các phòng, ban chuyên môn.

Theo báo cáo tại Hội nghị, trong 6 tháng đầu năm, ngành Nội vụ tỉnh Kon Tum đã cơ bản triển khai thực hiện nhiệm vụ của ngành Nội vụ đúng tiến độ, thời gian và đảm bảo chất lượng theo yêu cầu trên các lĩnh vực. Trong đó, về lĩnh vực tổ chức bộ máy việc kiện toàn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn đối với các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, cấp huyện tiếp tục được quan tâm, thực hiện thường xuyên, đảm bảo đúng theo quy định và hướng dẫn của Trung ương, đã khắc phục tình trạng chồng chéo chức năng, nhiệm vụ giữa các cơ quan chuyên môn cũng như các đơn vị bên trong các cơ quan chuyên môn. Đến nay, toàn tỉnh có 18/19 cơ quan chuyên môn cấp tỉnh đã ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn đối với theo quy định tại Nghị định số 107/2020/NĐ-CP của Chính phủ.

 Đã trình HĐND tỉnh về biên chế công chức, số lượng người làm việc của năm 2023, theo đó năm 2023 giao 1.939 biên chế trong các cơ quan, tổ chức hành chính; 13.999 số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập chưa tự đảm bảo chi thường xuyên và giao bổ sung 391 chỉ tiêu biên chế giáo viên cho các bậc học ngành giáo dục. Đồng thời đã trình cấp có thẩm quyền kế hoạch biên chế công chức và sự nghiệp năm 2024.

 Công tác CCHC được tham mưu thực hiện đảm bảo các nội dung theo Kế hoạch của UBND tỉnh đề ra; trong đó đã thường xuyên thực hiện kiểm tra đột xuất công tác CCHC và việc chấp hành Quy chế văn hóa công sở, kỷ luật, kỷ cương hành chính trên địa bàn tỉnh; đã tiến hành kiểm tra đột xuất 57 cơ quan, đơn vị. Qua kiểm tra, các cơ quan, đơn vị được kiểm tra cơ bản chấp hành tốt kỷ luật, kỷ cương hành chính, quy chế văn hóa công sở. Sau kiểm tra, Sở Nội vụ đã có thông báo nêu rõ khuyết điểm, hạn chế gửi các đơn vị được kiểm tra để tiếp tục chấn chỉnh, nâng cao hiệu quả công tác CCHC, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính của CB,CC tại các đơn vị, góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm trong hoạt động công vụ để phục vụ nhân dân.

 Về lĩnh vực thi đua, khen thưởng, đã tham mưu tổ chức triển khai và tổng kết Đợt thi đua đặc biệt chào mừng kỷ niệm 110 năm Ngày thành lập tỉnh Kon Tum (09/02/1913 - 09/02/2023), trong đó đã khen thưởng cho 73 tập thể, 77 cá nhân có thành tích xuất sắc, tiêu biểu. Phát động phong trào thi đua năm 2023 thực hiện nhiệm vụ phát triển KTXH, đảm bảo QPAN, xây dựng hệ thống chính trị của tỉnh; Kế hoạch xây dựng tiêu chuẩn và nhân rộng điển hình tiên tiến giai đoạn 2023-2025 và các phong trào thi đua theo đợt, chuyên đề khác.

 Công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo tiếp tục được quan tâm chú  trọng, triển khai thực hiện có hiệu quả Luật tín ngưỡng, tôn giáo và các Nghị quyết, Kết luận, Thông báo, Chỉ thị của Trung ương, của tỉnh về công tác tín ngưỡng, tôn giáo; xem xét, giải quyết kịp thời các nhu cầu, kiến nghị chính đáng hợp pháp của các tổ chức, cá nhân tôn giáo; kịp thời giải quyết các đơn thư kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của các tổ chức, cá nhân tôn giáo theo quy định của pháp luật.

 Tại Hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, tham luận về kết quả thực hiện,  khó khăn vướng mắc và đề xuất kiến nghị các nội dung có liên quan đến các lĩnh vực công tác ngành Nội vụ. Trong đó, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, Sở Y tế, Sở Giáo dục và Đào tạo đã tham luận các nội dung về: kết quả triển khai thực hiện ứng dụng CNTT trong giải quyết TTHC trên địa bàn tỉnh; việc sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy; giải pháp khắc phục tình trạng thừa, thiếu giáo viên.

Kết luận Hội nghị, đồng chí Giám đốc Sở Nội vụ ghi nhận những kết quả toàn ngành Nội vụ đã đạt được trong 6 tháng đầu năm, đồng thời đề nghị các đơn vị, địa phương tiếp tục phát huy kết quả đã đạt được, khắc phục các hạn chế, khó khăn đã được chỉ ra tại Hội nghị để tham mưu thực hiện tốt hơn nữa các nhiệm vụ được giao. Trong đó, trọng tâm là công tác tổ chức bộ máy, vị trí việc làm, quản lý cán bộ CCVC; công tác CCHC và tôn giáo.

Về nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023, ngành Nội vụ xác định tiếp tục tuyên truyền, phổ biến sâu rộng các văn bản quy định, hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017; Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban chấp hành Trung ương Đảng gắn với Nghị định số 107/2020/NĐ-CP, Nghị định số 108/2020/NĐ-CP và Nghị định số 120/2020/NĐ-CP của Chính phủ. Tiếp tục tham mưu sắp xếp, kiện toàn các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp đảm bảo tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo quy định pháp luật.  Tổ chức thẩm định và phê duyệt vị trí việc làm đối với các đơn vị đã có hướng dẫn vị trí việc làm chuyên ngành của Bộ, ngành trung ương. Trình HĐND tỉnh số lượng hợp đồng chuyên môn, nghiệp vụ theo Nghị định số 111/2022/NĐ-CP của Chính phủ. Quản lý đội ngũ cán bộ, CCVC; Ban hành Kế hoạch tuyển dụng và triển khai công tác tổ chức tuyển dụng công chức các cơ quan, tổ chức hành chính cấp tỉnh, cấp huyện năm 2023,…

 


Tác giả: Trọng Nghĩa  

Tin liên quan