A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Kết quả 02 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị trên địa bàn huyện Đăk Hà

      Có thể khẳng định rằng, qua 02 năm triển khai thực hiện đã giúp cán bộ, đảng viên, học sinh và các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn có nhận thức đầy đủ hơn về giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, định hướng, giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, chiến sĩ lực lượng vũ trang và các tầng lớp Nhân dân.   

     Thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị, chuyên đề toàn khoá của Trung ương và chuyên đề riêng của tỉnh, các văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Kon Tum, Ban Thường vụ Huyện ủy Đăk Hà đã ban hành kế hoạch, chỉ đạo triển khai thực hiện Kết luận, chuyên đề toàn khóa của Trung ương và của tỉnh trên địa bàn huyện kịp thời, hiệu quả. Chỉ đạo chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể, các TCCSĐ trực thuộc Huyện ủy xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện chặt chẽ, đồng bộ, đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền trong cán bộ, đảng viên, đoàn viên và Nhân dân.

 

 

Kết hợp chặt chẽ giữa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên trong triển khai thực hiện; qua đó thực hiện nghiêm các quy định nêu gương của Trung ương, của tỉnh và huyện gắn với Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương, Quy định số 37-QĐ/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng "về những điều đảng viên không được làm". Chỉ đạo mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, chiến sĩ, nhất là cán bộ chủ chốt từ huyện đến cơ sở gương mẫu học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong công tác và sinh hoạt với phương châm "trên trước, dưới sau", "trong trước, ngoài sau", "tự soi, tự sửa", dám nghĩ, dám làm, giám chịu trách nhiệm, dám đột phá vì lợi ích chung trong công tác tham mưu, đề xuất cho cấp ủy, chính quyền giải quyết kịp thời, có hiệu quả những vướng mắc tại cơ sở. Chỉ đạo các đồng chí trong cấp ủy, ban thường vụ cấp ủy sắp xếp thời gian tham gia sinh hoạt chi bộ khu dân cư một tháng 1 lần tại địa bàn phụ trách

Có thể khẳng định rằng, qua 02 năm triển khai thực hiện đã giúp cán bộ, đảng viên, học sinh và các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn có nhận thức đầy đủ hơn về giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, định hướng, giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, chiến sĩ lực lượng vũ trang và các tầng lớp Nhân dân. Từ đó, củng cố niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, nâng cao tinh thần yêu nước, ý thức tự tôn, lòng tự hào dân tộc. Qua đó, đã xuất hiện nhiều cách làm hay, sáng tạo, mô hình hiệu quả, thực hiện tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; đảm bảo quốc phòng- an ninh; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trên địa bàn huyện; qua đó, góp phần quan trọng trong việc xây dựng thành công huyện đạt nông thôn mới năm 2025.

Để tiếp tục thực thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị, chuyên đề toàn khoá của Trung ương và chuyên đề riêng của tỉnh về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên địa bàn huyện đồng bộ, có hiệu quả, Ban Thường vụ Huyện ủy đề ra những giải pháp, cụ thể là:

Tiếp tục tuyên truyền Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị và chuyên đề riêng của tỉnh, Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, Quy định số 37-QĐ/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng "về những điều đảng viên không được làm" đến cán bộ, đảng viên, công chức và Nhân dân trên địa bàn huyện.

Khen thưởng các tập thể có thành tích trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

 

Lãnh đạo, chỉ đạo triển khai Chuyên đề của tỉnh năm 2023 "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về tận tâm, tận tụy, góp phần xây dựng tỉnh Kon Tum phát triển nhanh và bền vững" năm 2023 gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị, nhất là việc triển khai thực hiện Cuộc vận động làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm của đồng bào dân tộc thiểu số, làm cho đồng bào dâm tộc thiểu số vươn lên thoát nghèo bền vững; Chỉ thị số 12-CT/TU, ngày 18/02/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy các cấp đối với việc xây dựng thôn (làng) nông thôn mới trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, nhất là tổ chức sinh hoạt chuyên đề, đợt sinh hoạt chính trị về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị theo Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII. Đồng thời, tiếp tục quán triệt trong cán bộ, đảng viên thực hiện nghiêm túc Kết luận số 1663-KL/TU, ngày 24/4/2015 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh.

Tăng cường công giáo dục đạo đức, lối sống cho thế hệ trẻ, trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, chiến sĩ lực lượng vũ trang và các tầng lớp Nhân dân học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết gắn với việc biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.


Tác giả: Tiến Minh - BTGHU

Tin liên quan