A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Bế mạc Kỳ họp thứ 6 Hội đồng nhân dân huyện khóa VI, nhiệm kỳ 2021 – 2026

Như chúng tôi đã thông tin, sau hai ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, Kỳ họp thứ 6 Hội đồng nhân dân huyện Khóa VI đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra. Tại kỳ họp, các vị đại biểu Hội đồng nhân dân huyện đã phát huy tinh thần trách nhiệm, thẳng thắn thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết, sâu sắc vào các báo cáo, dự thảo nghị quyết; Ủy ban nhân dân huyện đã tiếp thu tối đa và giải trình cơ bản đầy đủ những vấn đề còn có ý kiến khác nhau. Hội đồng nhân dân huyện thống nhất cao thông qua 06 Nghị quyết, tạo cơ sở pháp lý cho các cấp, các ngành triển khai thực hiện.

Kỳ họp thứ 6, HĐND huyện khóa VI, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Theo đánh giá tại kỳ họp, trong 6 tháng đầu năm 2023, Căn cứ Chương trình công tác trọng tâm năm 2023 của UBND tỉnh, Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy, Nghị quyết của Huyện ủy, HĐND huyện. UBND huyện đã ban hành chương trình công tác trọng tâm năm 2023 với tổng cộng 118 nội dung, công việc. Tính đến ngày 31/5/2023, UBND huyện đã ban hành 3.922 văn bản chỉ đạo, điều hành các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh trên địa bàn huyện. Tiếp nhận 7.291 văn bản đến đã xử lý, chuyển các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn thực hiện. Các văn bản do UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện ký ban hành bảo đảm tuân thủ chặt chẽ theo quy định của pháp luật hiện hành. Công tác xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật được thực hiện đảm bảo theo quy định. Công tác tổng hợp, theo dõi đôn đốc việc triển khai thực hiện Chương trình công tác của Ủy ban nhân dân huyện, chỉ đạo điều hành của UBND huyện, Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện tiếp tục giao Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện theo dõi, tổng hợp tham mưu theo quy định.

Đồng chí Nguyễn Thị Liên - TUV, Bí thư Huyện ủy phát biểu tại kỳ họp

Hoạt động của UBND huyện đảm bảo bám sát theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh, sự lãnh đạo của Thường trực, Ban Thường vụ Huyện ủy, giám sát của HĐND huyện, tuân thủ theo quy định của pháp luật. Đảm bảo tuân thủ nguyên tắc tập trung dân chủ, kết hợp trách nhiệm của tập thể Ủy ban nhân dân huyện với việc đề cao trách nhiệm cá nhân của người đứng đầu. Thực hiện phân cấp, ủy quyền cho cấp dưới theo đúng quy định của pháp luật.

Đồng chí Nguyễn Minh Vương - HUV, Phó Chủ tịch UBND huyện báo cáo Kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm,
phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm của UBND huyện

Thực hiện Nghị quyết của Ban chấp hành Đảng bộ huyện, Nghị quyết HĐND huyện, các kết luận, chỉ đạo của UBND tỉnh, ngay từ đầu năm 2023 Ủy ban nhân dân huyện đã tổ chức hội nghị giao chỉ tiêu kế hoạch và dự toán ngân sách năm 2023; chỉ đạo các địa phương, đơn vị thực hiện quyết liệt các nhiệm vụ giải pháp về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2023. Cụ thể hóa bằng các chương trình, kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiện gắn với việc tăng cường nâng cao vai trò, trách nhiệm của Thủ trưởng, người đứng đầu trong chỉ đạo triển khai thực hiện; tập trung sản xuất, phòng, chống, dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi; phát động phong trào ra quân làm đường giao thông nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới, xây dựng đô thị văn minh… thực hiện tốt các phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, các hoạt động thông tin, tuyên truyền...; tổ chức có hiệu quả các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”, phòng chống dịch bệnh ; đảm bảo an sinh xã hội; phát động phong trào thi đua năm 2023; Giữ vững ổn định quốc phòng, tổ chức giao nhận quân năm 2023 đảm bảo chỉ tiêu được giao, chỉ đạo tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ xã năm 2023; tình hình an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được đảm bảo...

Các Đại biểu tham gia chất vấn chất vấn tại kỳ họp
Lãnh đạo phòng Tài nguyên - Môi trường huyện giải trình, làm rõ các nội dung chất vấn

Tại kỳ họp lần này, hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn diễn ra sôi nổi, đúng mục đích, có trọng tâm và mang tính xây dựng cao. Các vị đại biểu Hội đồng nhân dân huyện đã nắm chắc tình hình, bám sát cơ sở, chất vấn 08 nhóm vấn đề liên quan đến nhiều lĩnh vực đang được cử tri, Nhân dân huyện nhà quan tâm. Lãnh đạo UBND huyện, các thành viên Ủy ban nhân dân huyện tham gia trả lời chất vấn đã giải trình khá đầy đủ những vấn đề liên quan tới trách nhiệm của cơ quan, đơn vị và cá nhân mình, với tinh thần cầu thị, xác định rõ trách nhiệm và biện pháp khắc phục các hạn chế, yếu kém đã được chỉ ra.

Biểu quyết thông qua các Nghị quyết ban hành tại kỳ họp

Tại kỳ họp lần này, với tinh thần dân chủ, trách nhiệm, HĐND huyện đã thảo luận, cho ý kiến thống nhất thông qua 06 Nghị quyết gồm: Nghị quyết về chương trình giám sát năm 2024 của Hội đồng nhân dân huyện; Nghị quyết về thành lập Đoàn giám sát chuyên đề của HĐND huyện 6 tháng cuối năm 2023; Nghị quyết về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách và phân bổ kết dự ngân sách huyện năm 2022; Nghị quyết về việc phân khai chi tiết kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn phân cấp ngân sách huyện năm 2023 (đợt 3); Nghị quyết về nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng cuối năm 2023 và Nghị quyết về việc chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 6 HĐND huyện khóa VI, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Đồng chí Phạm Văn Lập - UVBTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện phát biểu bế mạc Kỳ họp

Phát biểu bế mạc kỳ họp, đồng chí Phạm Văn Lập – UVBTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch HĐND huyện chủ trì kỳ họp ghi nhận và đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của các Ban HĐND huyện, các tổ Đại biểu HĐND và các cơ quan, đơn vị trong quá trình diễn ra kỳ họp. Các nội dung được đưa ra xem xét, thảo luận, chất vấn tại kỳ họp đã bám sát nhiệm vụ phát triển KT – XH, đảm bảo QP – AN của địa phương.

Để thực hiện thắng lợi những mục tiêu, nhiệm vụ đã đề trong năm 2023 và cũng là tiền đề cho cho sự phát triển của những năm tiếp theo, đồng chí chủ trì đề nghị: UBND huyện, Thủ trưởng, người đứng đầu các đơn vị, địa phương phát huy cao nhất tinh thần trách nhiệm, bám sát Kế hoạch của UBND tỉnh; Chương trình, Nghị quyết của Huyện ủy; Nghị quyết của HĐND huyện về phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2023. Đồng thời, kịp thời cụ thể hoá thành chương trình, kế hoạch cụ thể; xác định rõ tiến độ hoàn thành, gắn với phân công nhiệm vụ cho từng tổ chức, người đứng đầu từng địa phương, đơn vị đối với từng mục tiêu, chỉ tiêu và phải thường xuyên kiểm tra, giám sát để kịp thời phát hiện, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, bảo đảm hoàn thành và hoàn thành vượt mức chỉ tiêu kế hoạch năm 2023.

Tập trung huy động, khai thác, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực, tiềm năng, lợi thế của huyện. Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; phát triển hạ tầng đô thị. Tăng cường các biện pháp quản lý thu – chi ngân sách; bảo đảm duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế; tập trung chỉ đạo xây dựng nông thôn mới; đẩy mạnh công tác quản lý quy hoạch, đất đai, xây dựng; đảm bảo an sinh xã hội và phúc lợi xã hội, cải thiện và nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân; đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng cao; đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng, thực hiện tinh giảm biên chế gắn với cải cách bộ máy. Giữ vững ổn định chính trị, tăng cường củng cố quốc phòng, bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội. Chuẩn bị tốt các điều kiện để tổ chức thành công Lễ kỷ niệm 30 năm ngày thành lập huyện (24/3/1994- 24/3/2024).

Đề nghị Thường trực, các Ban và các Tổ đại biểu, đại biểu Hội đồng nhân dân huyện tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm của mình, tích cực tham gia cùng với cấp ủy, chính quyền các cấp trong công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Đồng thời, chủ động và tăng cường hơn nữa công tác giám sát, khảo sát để nắm bắt tình hình, kết quả triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương, nhất là những vấn đề nổi lên đang được dư luận và cử tri quan tâm, kịp thời kiến nghị Ủy ban nhân dân huyện có chỉ đạo, xử lý, tháo gỡ, bảo đảm kinh tế - xã hội của huyện phát triển ổn định và bền vững.

 


Tác giả: Trọng Nghĩa  

Tin liên quan