A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Xã Hà Mòn với công tác giảm nghèo bền vững trong năm 2023

Xác định công tác giảm nghèo bền vững là một trong những nhiệm vụ quan trọng, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Thời gian qua, xã Hà Mòn đã đề ra các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp giảm tỷ lệ hộ nghèo, tránh tái nghèo, tăng thu nhập, cải thiện đời sống nhân dân. Hằng năm, xã Hà Mòn đã tổ chức thực hiện việc rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo, phân tích nguyên nhân nghèo để đưa ra những giải pháp cụ thể tới từng hộ gia đình. Cùng với đó, xây dựng ban hành các kế hoạch đẩy nhanh tiến độ thực hiện chương trình giảm nghèo bền vững, yêu cầu các ban, ngành đoàn thể, Ban Quản lý các thôn tiến hành đánh giá, khảo sát nhu cầu hỗ trợ của các hộ nghèo, hộ cận nghèo cũng như phân loại các hộ nghèo. Từ đó, có các chính sách hỗ trợ sát thực, phù hợp, hiệu quả. Đồng thời, tăng cường tuyên truyền, vận động nhân dân thay đổi nhận thức, khơi dậy tinh thần chủ động, vươn lên của các hộ nghèo, tiếp nhận và sử dụng có hiệu quả chính sách, nguồn lực hỗ trợ của Nhà nước, cộng đồng để thoát nghèo bền vững. Nhờ thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ; đến nay tỷ lệ hộ nghèo của xã Hà Mòn giảm xuống còn 10 hộ, chiếm tỷ lệ 0,77%, tỷ lệ hộ cận nghèo của xã Hà Mòn giảm xuống còn 10 hộ, chiếm tỷ lệ 0,85%.

 

Trong năm 2023, xã Hà Mòn tiếp tục triển khai lồng ghép linh hoạt, hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững với Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu và các Chương trình dự án phát triển kinh tế - xã hội; có kế hoạch cụ thể về lộ trình giảm số hộ nghèo, hộ cận nghèo của xã và phấn đấu trong năm 2023, toàn xã giảm 03 hộ nghèo và 03 hộ cận nghèo. Để thực hiện tốt mục tiêu, lộ trình nêu trên; tại Hội nghị tổng kết công tác giảm nghèo năm 2022 và triển khai kế hoạch giảm nghèo năm 2023, xã Hà Mòn tập trung thảo luận, đề ra nhiều giải pháp thiết thực, hiệu quả trong việc hỗ trợ người dân giảm nghèo theo hướng bền vững phù hợp với điều kiện, lợi thế của địa phương. Đặc biệt, đẩy mạnh công tác tuyên truyền về các chính sách giảm nghèo, đối thoại với hộ nghèo, hộ cận nghèo nhằm thay đổi, chuyển biến nhận thức, khơi dậy tinh thần tự lực trong phát triển kinh tế gia đình để thực hiện giảm nghèo một cách bền vững. Xây dựng các giải pháp cụ thể nhằm thực hiện ưu tiên, tạo điều kiện để các hộ nghèo, cận nghèo được tiếp cận và thụ hưởng đầy đủ các nguồn vốn vay ưu đãi của Nhà nước; khuyến khích, động viên các hộ mạnh dạn tập trung tích tụ đất đai tham gia các mô hình phát triển kinh tế theo hướng đa con, đa cây phù hợp tại địa phương, nhằm nâng cao thu nhập, vươn lên thoát nghèo bền vững. Tập trung hỗ trợ về sinh kế cho hộ nghèo; chú trọng nâng cao chất lượng công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn; phối hợp với các đơn vị được phép tuyển lao động đi xuất khẩu tư vấn để người dân lựa chọn thị trường mới tiềm năng phù hợp với khả năng của bản thân và gia đình. Bên cạnh đó, đảm bảo cho hộ nghèo, hộ cận nghèo được hưởng các chính sách về y tế, giáo dục và trợ giúp pháp lý kịp thời, đầy đủ và đúng quy định. Tăng cường cải thiện các dịch vụ xã hội chăm lo về sức khỏe, giáo dục cho người nghèo; kịp thời biểu dương, khen thưởng đối với cá nhân, tập thể có những đóng góp giúp cho công tác giảm nghèo tại địa phương. Với những giải pháp đồng bộ, tin tưởng rằng công tác giảm nghèo trên địa bàn xã Hà Mòn trong năm 2023 sẽ tiếp tục đạt được nhiều kết quả tích cực, góp phần nâng cao đời sống của nhân dân và thúc đẩy kinh tế xã hội của xã ngày càng phát triển.


Tác giả: Trần Thị Yến

Tin liên quan