A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Xã Đăk Long tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện Quyết tâm thư Đại hội Đại biểu các DTTS huyện Đăk Hà lần thứ III, năm 2019

Sáng ngày 15/5, UBND xã Đăk Long tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện Quyết tâm thư Đại hội Đại biểu các dân tộc thiểu số huyện Đăk Hà lần thứ III năm 2019.

Xã Đăk Long tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện Quyết tâm thư Đại hội Đại biểu các DTTS huyện Đăk Hà lần thứ III, năm 2019

Xã Đăk Long được thành lập theo Nghị quyết 126 ngày 20/12/2013 của Chính phủ với tổng diện tích tự nhiên 6.029 ha. Xã có 5 thôn đặc biệt khó khăn với quy mô dân số 922 hộ/4.994 nhân khẩu. Trong đó, có 815 hộ/4.728 khẩu là người đồng bào DTTS. Tổng số hộ nghèo là 107 hộ/499 khẩu chiếm 11,6% dân số, hộ cận nghèo toàn xã 224 hộ/1.435 khẩu chiếm 24,3% dân số; tỷ lệ dân số trong độ tuổi lao động chiếm 75%.

Thực hiện Quyết tâm thư Đại hội Đại biểu các DTTS huyện Đăk Hà lần thứ III, giai đoạn 2019 – 2024, Đảng ủy – HĐND – UBND – UBMTTQ Việt Nam xã đã ban hành nhiều Nghị quyết, Kế hoạch, chương trình hành động cụ thể để chỉ đạo liên quan đến công tác dân tộc trên địa bàn xã trên các lĩnh vực Kinh tế - Văn hóa – xã hội…

Trong giai đoạn 2019 đến nay, từ nguồn lực ngân sách Trung ương và địa phương, đã tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng cơ sở hạ tầng, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới trên địa bàn xã. Đến tháng 4/2024, tổng diện tích gieo trồng toàn xã là 2.088ha, đạt 100,58% so với kế hoạch huyện giao và đạt 101.46% kế hoạch HĐND xã giao; Giá trị sản xuất công nghiệp - xây dựng đạt 14,3%, tăng 7 lần so với năm 2019. Giá trị sản xuất Nông - lâm - thủy sản đạt 62,5% tăng 4% so với năm 2019. Số lao động được đào tạo nghề năm 2024 là 148 người, tăng 112 người so với năm 2019. Thu nhập bình quân đầu người đạt 47 triệu đồng/năm, tăng 29 triệu đồng so với năm 2019. Năm 2024 toàn xã giảm tỷ lệ hộ nghèo còn 11,61%, giảm 39,69% so với năm 2019.

Nhiều chính sách đi vào thực tiễn giúp đời sống vật chất tinh thần người DTTS tại xã Đăk Long được nâng lên đáng kể

Chất lượng giáo dục vùng dân tộc thiểu số tiếp tục được cải thiện và có sự chuyển biến tích cực. Lĩnh vực y tế và chăm sóc sức khỏe Nhân dân tiếp tục nâng cao; Công tác dân số, kế hoạch hóa gia đình được triển khai thường xuyên từ đó giảm tỷ lệ tăng dân số tự nhiên giảm xuống còn 2.2%. Xã có 05/05 thôn đạt và giữ vững danh hiệu “Thôn văn hóa”, có 747 hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa; hộ gia đình giữ vững gia đình văn hóa 03 năm liền là 318 hộ, chiếm tỷ lệ 42,6% tổng số hộ toàn xã. Hệ thống chính trị và khối đại đoàn kết toàn dân từ xã đến thôn không ngừng được củng cố, tăng cường và hoạt động có hiệu quả. Tỷ lệ cán bộ là người DTTS tham gia cấp ủy đạt 66.6%. Tỷ lệ cán bộ là người DTTS tham gia Hội đồng nhân dân các cấp là 16%. 5/5 thôn có tổ chức cơ sở Đảng.

Bên cạnh những kết quả đạt được, việc triển khai thực hiện các chính sách Dân tộc trên địa bàn xã vẫn còn gặp một số khó khăn, vướng mắc như: Các chỉ tiêu kinh tế - xã hội ở một số khu dân cư chưa đạt so với kế hoạch. Tỷ lệ hộ nghèo năm 2024 giảm nhưng vẫn còn cao so với chỉ tiêu chung. Hiệu qua mang lại từ các dự án hỗ trợ thuộc 3 Chương trình MTQG trên địa bàn xã chưa cao.

Đại diện Đảng ủy xã thảo luận, cho ý kiến dối với các chỉ tiêu thực iện chính sách Dân tộc giai đoạn 2024 - 2029

Trong giai đoạn 2024 – 2029, xã Đăk Long đề ra mục tiêu tổng quát: “Khai thác tiềm năng, lợi thế của địa phương, đổi mới sáng tạo, đẩy mạnh phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội; giảm nghèo nhanh, bền vững, thu hẹp khoảng cách về mức thu nhập so với vùng phát triển; cải thiện rõ rệt đời sống của Nhân dân, xây dựng kết cấu hạ tầng KT-XH đồng bộ; đẩy mạnh phát triển giáo dục, đào tạo, y tế, văn hóa để nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động là người DTTS, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; xóa bỏ tập quán lạc hậu đi đôi với giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa tốt đẹp của các dân tộc; chú trọng xây dựng hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; củng cố khối đại đoàn kết các dân tộc vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”. Với các chỉ tiêu cụ thể đến năm 2029: Phấn đấu thu nhập bình quân đầu người đạt khoảng 60 triệu đồng/năm, trong đó DTTS đạt 50 triệu đồng. 100% thôn, làng có đường giao thông được nhựa hóa, bê tông hóa. Duy trì đảm bảo 100% hộ đồng bào dân tộc thiểu số có đất ở, đất sản xuất. Tỷ lệ hộ nghèo DTTS giảm bình quân 4%/năm; Tỷ lệ người dân nông thôn được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh đạt 100%; 100% thôn có nhà văn hóa, nhà sinh hoạt cộng đồng, sân chơi thể thao; Phấn đấu đến năm 2029, có 100% học sinh DTTS trong độ tuổi vào tiểu học, 97% học sinh trong độ tuổi vào trung học cơ sở, trên 30% học sinh tốt nghiệp THCS vào học THPT. Tỷ lệ người DTTS và miền núi có thẻ bảo hiểm y tế đạt 100; Tỷ lệ lao động trong độ tuổi qua đào tạo nghề đạt trên 75% (trong đó 60% lao động là người dân tộc thiểu số được đào tạo nghề)…

 


Tác giả: Trọng Nghĩa

Tin liên quan