A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Triển khai công tác nuôi dưỡng và đảm bảo an toàn cho trẻ em tại các cơ sở giáo dục mầm non

Ngày 19/4/2023, UBND huyện Đăk Hà đã ban hành Công văn số 978/UBND – VX về việc triển khai công tác nuôi dưỡng và đảm bảo an toàn cho trẻ em tại các cơ sở giáo dục mầm non. Theo đó, UBND huyện yêu cầu:

Tiếp tục chỉ đạo triển khai có hiệu quả mô hình “Bán trú dân nuôi” tại các cơ sở GDMN

Đối với Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện chỉ đạo các cơ sở giáo dục mầm non triển khai thực hiện công tác nuôi dưỡng trẻ mầm non đảm bảo đúng quy định theo Chương trình GDMN, tăng cường công tác bảo đảm an toàn thực phẩm và không thực hiện hợp đồng dịch vụ cung cấp suất ăn cho trẻ em tại đơn vị. Phối hợp với ngành Y tế và các đơn vị có liên quan theo dõi, giám sát, kiểm tra việc triển khai thực hiện biện pháp bảo đảm an toàn thực phẩm. Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ quản lý và nhân viên nấu ăn về tổ chức bữa ăn bán trú và thực hiện các quy định trong công tác tổ chức nuôi dưỡng trẻ em tại cơ sở GDMN.

Phát huy vai trò, trách nhiệm của cán bộ quản lý cơ sở GDMN trong công tác xây dựng khẩu phần, thực đơn cho trẻ em mầm non và trách nhiệm của người đứng đầu trong việc bảo đảm an toàn thực phẩm tại các nhà trường. Tiếp tục chỉ đạo triển khai có hiệu quả mô hình “Bán trú dân nuôi” tại các cơ sở GDMN trên địa bàn; tăng cường các giải pháp phối hợp với cộng đồng, gia đình để bảo đảm các điều kiện tổ chức nuôi dưỡng và thực hiện chế độ sinh hoạt cho trẻ mầm non; huy động mọi nguồn lực nhằm nâng cao chất lượng bữa ăn cho trẻ em tại các cơ sở GDMN. Duy trì và sử dụng có hiệu quả cơ sở vật chất, trang thiết bị, dụng cụ và nguồn nhân lực của các bếp ăn tại cơ sở GDMN để tổ chức thực hiện việc nuôi dưỡng, chăm sóc trẻ em đúng nhiệm vụ và quyền hạn theo quy định tại Điều lệ Trường mầm non.

Tăng cường nguồn lực đảm bảo cho sự phát triển toàn diện của học sinh vùng đồng bào DTTS

Bên cạnh đó, UBND huyện yêu cầu các đơn vị chuyên môn tăng cường công tác phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo, các địa phương thực hiện giám sát, kiểm tra công tác bảo đảm vệ sinh, an toàn thực phẩm trong các cơ sở giáo dục. Tham mưu cấp có thẩm quyền xem xét, bố trí kinh phí triển khai công tác nuôi dưỡng và đảm bảo an toàn cho trẻ em theo quy định của Luật ngân sách nhà nước. Đẩy mạnh hoạt động thông tin, tuyên truyền về công tác nuôi dưỡng và đảm bảo an toàn cho trẻ em tại các cơ sở GDMN.

Đối với Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn, tiếp tục triển khai hiệu quả mô hình “Bán trú dân nuôi” tại các cơ sở GDMN trên địa bàn; tăng cường các giải pháp phối hợp với cộng đồng, gia đình để bảo đảm các điều kiện tổ chức nuôi dưỡng và thực hiện chế độ sinh hoạt cho trẻ mầm non; huy động mọi nguồn lực nhằm nâng cao chất lượng bữa ăn cho trẻ em tại các cơ sở GDMN.  Phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan theo dõi, giám sát, kiểm tra việc triển khai thực hiện biện pháp bảo đảm an toàn thực phẩm theo quy định đối với các cơ sở giáo dục mầm non theo quy định.


Tác giả: Trọng Nghĩa

Tin liên quan