A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Lễ ra mắt và hỗ trợ đội văn nghệ truyền thống tại thôn dân tộc thiểu số năm 2023

Ngày 22/9/2023, phòng Văn hóa – Thông tin phối hợp với UBND xã Đăk Pxi và UBND xã Ngọk Réo tổ chức lễ ra mắt và hỗ trợ đội văn nghệ truyền thống cho 02 thôn dân tộc thiểu số tại nhà rông thôn Đăk Wek  xã Đăk Pxi và thôn Kon Stiu xã Ngọk Réo thuộc Dự án 6 - Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Thực hiện Kế hoạch số 87/KH-UBND, ngày 28/3/2023 của Ủy ban nhân dân huyện Đăk Hà về việc triển khai thực hiện Dự án 6 “Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch” thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2023 trên địa bàn huyện Đắk Hà, Ủy ban nhân dân huyện đã giao cho Phòng Văn hoá – Thông tin huyện rà soát, xây dựng và tổ chức hoạt động cho 02 đội văn nghệ truyền thống tại các thôn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn huyện (thôn Đăk Wek  xã Đăk Pxi và thôn Kon Stiu xã Ngọk Réo), đồng thời hỗ trợ mua sắm 70 bộ trang phục truyền thống cho 02 thôn (mỗi thôn 35 bộ trang phục gồm 15 bộ trang phục nam và 20 bộ trang phục nữ); mua sắm thiết bị âm thanh (02 loa) đáp ứng nhu cầu tập luyện, biểu diễn văn hoá, văn nghệ nhằm tạo chuyển biến mạnh mẽ về ý thức và nhận thức của người dân trong công tác bảo tồn, phát triển văn hóa, nâng cao mức hưởng thụ văn hóa cho người dân.

                                                     Đội văn nghệ tại thôn Đăk Wek

 

                                               Đội văn nghệ tại thôn Kon Stiu

Triển khai thực hiện Dự án số 6 nguồn sự nghiệp về hỗ trợ hoạt động cho đội văn nghệ truyền thống tại các thôn vùng đồng bào dân tộc thiểu số góp phần duy trì, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, xây dựng ý thức, trách nhiệm của người dân tộc thiểu số, nhất là thế hệ trẻ trong công tác bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc thiểu số. Tăng cường công tác bảo tồn phát huy giá trị di tích lịch sử văn hóa và danh thắng gắn với phát triển du lịch bền vững. Khai thác tiềm năng, lợi thế của từng địa phương trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; đổi mới sáng tạo, đẩy mạnh phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội; giảm nghèo nhanh, bền vững, thu hẹp dần khoảng cách về mức sống, thu nhập bình quân của vùng so với bình quân chung của huyện; giảm dần số xã, thôn đặc biệt khó khăn./.     

TG: Phòng VH-TT huyện.                                        


Tác giả: Thu Hằng  

Tin liên quan