A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Ký kết quy chế phối hợp thực hiện chính sách dân tộc

UBND huyện Đăk Hà và UBMTTQ Việt Nam huyện đã tổ chức ký kết Quy chế phối hợp giữa Ủy ban nhân dân huyện với Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội huyện trong thực hiện các chủ trương, chính sách về công tác dân tộc trên địa bàn.

Ký kết quy chế phối hợp giữa UBND và UBMTTQ Việt Nam huyện

Theo đó, nhằm triển khai thực hiện hiệu quả Quy chế phối hợp số 4626, ngày 29 tháng 12 năm 2023 giữa Ủy ban nhân dân tỉnh với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh trong thực hiện các chủ trương, chính sách về công tác dân tộc. UBND huyện căn cứ tình hình thực tế của địa phương, có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội cùng cấp xây dựng, ký ban hành Quy chế phối hợp triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách về công tác dân tộc trên địa bàn quản lý.

Ký kết quy chế phối hợp thực hiện chính sách dân tộc

Đối với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội huyện, có trách nhiệm phối hợp với các đơn vị, địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân, đồng bào các dân tộc thiểu số thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác dân tộc; các cuộc vận động liên quan đến vấn đề công tác dân tộc, chính sách dân tộc. Tăng cường công tác phản biện trong xây dựng cơ chế, giám sát việc triển khai hiện các chủ trương, chương trình, chính sách về công tác dân tộc tại địa phương. Tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung phối hợp của Quy chế số 4626, ngày 29 tháng 12 năm 2023.

UBND huyện và UBMTTQ Việt Nam huyện kỳ kết quy chế phối hợp thực hiện chính sách dân tộc

Nội dung phối hợp gồm: Phối hợp xây dựng, triển khai thực hiện các chương trình, chính sách, đề án, dự án, mô hình thí điểm đầu tư phát triển kinh tế - xã hội đặc thù, hỗ trợ ôn định cuộc sông cho Nhân dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, nhất là vùng đặc biệt khó khăn trên địa bàn huyện; Trọng tâm là Chương trình mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 – 2030. Phối hợp trong việc giữ gìn, xây dựng và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc; xóa bỏ các hủ tục, phong tục không còn phù hợp nhằm triển khai hiệu quả chủ trương, chính sách về công tác dân tộc. Phối hợp trong công tác tuyên truyền, phổ biến và vận động các tầng lớp Nhân dân tích cực hưởng ứng tham gia giám sát, thực hiện công tác dân tộc, chính sách dân tộc trên địa bàn huyện. Phối hợp giám sát - phản biện xã hội; biểu dương, khen thưởng kịp thời tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong quá trình thực hiện các chủ trương, chính sách dân tộc. Phối hợp trong việc trả lời các kiến nghị đối với công tác dân tộc và chính sách dân tộc trên địa bàn huyện.


Tác giả: Trọng Nghĩa

Tin liên quan